Rejestracja

Zdjęcie

Dane dostępowe

Dane osobowe

Dodatkowe informacje

Zgody

Zapisując się jako wolontariusz wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji "Maraton Warszawski", udostępniania sponsorom oraz partnerom w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji "Maraton Warszawski", na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

Wolontariusz wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Fundacji Maraton Warszawski oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

PRZECZYTAJ REGULAMIN